14 Kasım 2012 Çarşamba

2013 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÖNERİLERİ


1.   Tarifenin 6. maddesi HMK’nın uygulandığı davalara göre hazırlanmıştır. İYUK’un uygulandığı davalara uygun gelecek düzenleme eklenmesi gerekir. Örnek: “(2) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; birinci savunmaya cevap dilekçesi verilmeden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, birinci savunmaya cevap dilekçesinin mahkemesine sunulmasından sonra giderilirse tamamına hükmolunur.”
2.  Madde 11’deki asıl alacak ibaresi Avukatlık Kanunu madde 164’e aykırı olduğundan asıl alacak ibaresinin  “takip talebine konu alacak” ibaresi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü takip talebine konu alacak hem asıl alacağı hem de işlemiş faizi kapsamaktadır. (Bu konuda detaylı açıklama için, http://kvuraldogan.blogspot.com/2012/07/avukatlik-ucreti-muddeabihe-gore.html )
3.  Madde 12/2’deki, “Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir.” Düzenlemesinin tamamı çıkartılmadır. Çünkü düzenlemeye yol açan Danıştay kararının uygulanması için böyle bir düzenleme yapılmasına gerek yoktur.  Danıştay, hükmedilen vekalet ücretinin asıl alacak veya reddedilen kısımdan fazla olmasını hukuka/hakkaniyete/adalete aykırı bulmuştur. Madde 12/2’nin sonundaki, “Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.” düzenlemesinin, “Ancak bu ücret müddeabihi veya reddine karar verilen miktarı geçemez.”  şeklinde düzeltilerek madde 12/1’in sonuna getirilmesi yeterlidir. Çünkü madde 12/2’de asıl alacak miktarı ibaresi Avukatlık Kanunu madde 164’e aykırıdır ve uygulamada da sorunlara yol açmaktadır. Madde 12/2’nin ilk cümlesinin kaldırılmasını gerektiren diğer sebep ise HMK madde 312/2’deki, “Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.” düzenlemesidir. Bu düzenleme meslektaşlarımızın sırf karşı taraf vekalet ücreti almak için seri dava açmasını engelleyebilecek nitelikte bir düzenlemedir. Anılan Danıştay kararının sırf karşı taraf vekalet ücreti almak için açılan seri davalar neticesinde verildiği unutulmamalıdır.
4.  Değişik dosyalarında hükmedilecek vekalet ücretleri genel hükümler kısmında ayrı bir başlıkla düzenlenmelidir. Bugüne kadar tekzip ve internet yayın içeriğinin çıkarılması dosyalarında vekalet ücretine hükmedildiğine şahit olmadık. İdari para cezalarına yapılan itirazlarda kimi mahkemeler vekalet ücretine hükmetmesine rağmen aksi yönde karar veren mahkemeler de bulunmaktadır. Delil tespiti dosyalarında taşra mahkemeleri vekalet ücretine hükmetmesine rağmen Ankara Mahkemeleri bu hususu ihmal etmektedir.  Değişik dosyalarında hükmedilecek vekalet ücretlerinin genel hükümler kısmında ayrı bir başlıkla düzenlenmesi bu konudaki uygulama hatalarının azalmasına katkı sunacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme